Posts Tagged ‘TGVH’

The Tower (2012) – Tháp Lửa

Posted by: Hisashi on January 7, 2013

Skyfall (2012) – 50 năm vẫn chạy tốt…

Posted by: Hisashi on October 26, 2012

Tai Chi Hero (2012) – Anh hùng quật khởi

Posted by: Hisashi on October 26, 2012

Masquerade (2012) – Hoàng đế giả mạo

Posted by: Hisashi on October 22, 2012